توجه

اولياي محترم آيا ميدانيد اين مدرسه جزء چهار مدرسه اي است كه در سطح منطقه 4 تهران در طرح مديريت تعالي قرار گرفته است؟

برنامه تعالي مديريت مدرسه سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش ، مدرسه محور ، مشاركت جو و كيفيت مدار ضمن تمركز بر فرآيندهاي مديريتي شرايطي را فرآهم آورد تا كليه ي عوامل موثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي داخلي و پيراموني خود ، با اتخاذ رويكرد برنامه محوري نسبت به تعيين اهداف و طراحي برنامه ي عملياتي مدرسه اقدام كند و با نگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ي راه يا برنامه ي عملياتي و هدف هاي قصد شده بسنجد . 
هم چنين به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف فرصت ، با تشخيص خطاها و شكاف هاي عملكردي ، راه هاي بهبود را شناسايي كند و با برنامه ريزي مناسب به اجراي راهكار هاي بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و افزايش و بهره وري را ممكن سازد .

 

 

                كتابهاي پايه سوم

بخوانيم

بنويسيم

قرآن

هديه هاي آسماني

علوم

رياضي

 

كاردستي هاي زيبا با سي دي !

مجموعه: خلاقيت در كودكان 

 بچه هاي عزيز، سي دي هاي به درد نخور را دور نريزيد. از تصاوير زير ايده بگيريد و كاردستي هاي زيبا بسازيد.

 

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

 كاردستي هاي زيبا با سي دي

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

  كاردستي هاي زيبا با سي دي

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

  كاردستي هاي زيبا با سي دي

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

  كاردستي هاي زيبا با سي دي

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

  كاردستي هاي زيبا با سي دي

كاردستي,انواع كاردستي,آموزش ساخت كاردستي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آدرس : تهران، فلكه دوم تهرانپارس، خيابان جشنواره، پلاك 270
تلفن : 77705152
آدرس رايانامه : school pichakschool ir